Stadgar

Stadgar för 14-3 Örebro

Upprättade i Örebro på konstituerande möte i november 2009.
Senast reviderad efter årsmötesbeslut 2018-05-31.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Föreningens namn
Föreningens namn är 14-3 Örebro.

2 § Säte
Föreningen har sitt säte i Örebro kommun.

3 § Ändamål
14-3 har som uppgift att alltid stötta Örebro Hockey Klubb. Vi gör detta i med och i motgång och alltid i en positiv anda. Vi verkar aktivt för en supporterkultur utan negativa inslag.
14-3 tar avstånd från och vill motverka alla former av våld som förekommer i relation till idrott.

4 § Grundvärderingar

Föreningens grundvärderingar stämmer helt överens med Idrottsrörelsens värdegrund som anges i RF:s stadgar.
Utöver RF:s stadgar gäller:
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningens verksamhet.
I övrigt så verkar vi enligt aktuell 14-3 medlemspolicy

5 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

6 § Tillhörighet m m
Föreningen är en ideell och opolitisk förening och är inte bunden till någon specifik sportklubb.

7 § Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen skall fungera som beslutande organ för den löpande verksamheten under förutsättning att dess beslut inte strider mot årsmötets.

8 § Firmateckning
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.

9 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 maj t.o.m den 30 april.

10 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

11 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

12 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan endast tas på ett årsmöte. Så länge minst 9 medlemmar motsätter sig förslag om föreningens upplösande, och kan tänka sig att leda verksamheten, kan föreningen inte upplösas.

I det fall att beslut om upplösning har tagits överförs föreningens samtliga tillgångar till Örebro Hockey Klubb:s juniorverksamhet (i lika delar fördelade mellan de aktiva lagen) Årsmötet beslutar om var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions-berättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart upprättas och tillställas de parter som efterfrågar dessa handlingar.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

13 § Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av envar som till fullo ställer sig bakom ändamålet och 14-3:s grundvärderingar, samt till fullo accepterar och efterlever den medlemspolicyn som är faställd som gällande. Medlemskap beviljas av 14-3 Örebro efter att anmälan har inkommit till föreningen och medlemsavgiften har betalats.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor.

Styrelsen skall ha rätt att tilldela en person Hedersmedlemskap som gäller på livstid.
Hedersmedlem behöver inte betala medlemsavgift.
Most Valuable Player priset berättigar mottagaren Hedersmedlemskap med start säsongen 2014/2015.

14 § Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av det ordinarie årsmötet och skall betalas en gång per verksamhetsår.

15 § Medlemsregister
Föreningens medlemsregister skall skall vara konfidentiellt och får endast handhas av styrelsen. Vid händelse av uteslutning av medlem i enlighet med § 17 i fall där det gäller uppträdande, skall dock samtliga relevanta publikbärande idrottsföreningar i Örebro stad delges detta.

16 § Utträde
Medlem kan när som helst meddela styrelsen att denne inte vill vara med längre och plockas då bort ur medlemsförteckningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

17 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, motverkat policy och/eller värdegrund eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Medlem som i samband med ishockeymatcher, eller som företräder föreningen vid annan tillställning, uppträder på ett sätt som ej är förenligt med föreningens ändamål, värdegrund samt medlemspolicy, skall uteslutas ur föreningen.
Uteslutningen är tidsbegränsad och får som mest omfatta 24 månader från beslutsdagen.

Om styrelsen bedömer att medlem på bortamatcher eller resor till desamma inte har uppträtt i enlighet med medlemspolicy, kan styrelsen avstänga medlemmen från fortsatt deltagande på de resor som föreningen anordnar.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället ge medlemmen en varning.

I beslutet skall skälen för varning/uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och kan av den berörde överklagas inom tre veckor.

18 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

• har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter som anordnas för medlemmarna.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• har skyldighet att följa föreningens stadgar, värdegrund, medlemspolicy och beslut som fattats av föreningsorgan.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• har möjlighet att ta del av den fastställda versionen av stadgar och policys vilka kommer publiceras och finnas tillgänglig på
14-3:s hemsida samt på 14-3Örebros facebooksida.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

19 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast vid utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna, genom kungörelse på föreningens hemsida och samtliga sociala medier där 14-3 verkar samt via e-post till de medlemmar som angivit sådan adress.

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorns berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter innan mars månads utgång innevarande räkenskapsår och andra avgifter som beslutats av föreningen har närvarorätt på årsmötet.
Person som inte är medlem i föreningen men som ändock vill närvara på årsmötet måste ansöka om närvarorätt hos styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Beslut om närvarorätt för icke medlemmar på årsmöte får inte överklagas.

20 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, detta för att styrelse ska hinna göra ett yttrande. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

21 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Ansökan och avgift för medlemskap skall vara inkommen senast det årskifte som sker under verksamhetsåret äger rösträtt under årsmötet.

22 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

23 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 11 § första stycket och 12 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röst-berättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

En person kan ej tillerkännas utslagsröst vid val av post han själv har innehaft under den gångna perioden eller är nominerad till avseende den kommande perioden.

Beslut bekräftas med klubbslag.

24 § Valbarhet
Valbar till föreningens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

25 § Ärendelista vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
c) 1 revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.
Frågor av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för årsmötet.

26 § Extra årsmöte
Vid större angelägenheter som rör verksamheten kan styrelsen när som helst under året kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen, hemsida och samtliga sociala medier där 14-3 verkar.  Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. På extra årsmöte skall endast dagordning, årsmötets vederbörliga utlysande och röstlängd godkännas, mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän väljas samt frågan som gav upphov till det extra årsmötet behandlas.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 21-22.

VALBEREDNINGEN

27 § Sammansättning, åligganden
Föreningens ordinarie årsmöte skall för en tid av ett år utse en valberedning bestående av två personer, varav en skall utses till ordförande. Valberedningen har till uppgift att bistå kommande ordinarie årsmöte, samt eventuella extra årsmöten som har att ta ställning till val av person, med presentation av förslag på personer till de olika poster som skall tillsättas.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag på föreningens hemsida.

REVISORER

28 § Revision
Föreningens ordinarie årsmöte skall utse en revisor som har till uppgift att för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Vid val av revisorer äga styrelsens ordinarie ledamöter ej rösträtt.

Revisorerna skall granska att verksamheten följer stadgarna, att verifikat finns och stämmer och att dessa har bokförts på ett riktigt sätt, att budgetuppföljningar sker, att balans- och resultaträkning och årsbokslut upprättas samt ta ställning till föreningens behov av försäkringsskydd. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall upprätta en revisionsberättelse som skall lämnas till styrelsen i god tid före årsmötet. På årsmötet utgör revisionsberättelsen underlag för ställningstagande gällande styrelsens ansvarsfrihet.

STYRELSEN

29 § Sammansättning
Styrelsen skall vara sammansatt av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, tre övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män där jämn fördelning mellan könen bör eftersträvas.

Ordföranden väljs på ordinarie årsstämma för en tid av ett år.

Ledamöter väljs på ordinarie årsstämma för en tid av två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen utser två suppleanter.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

30 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt, på årsmötet fastslagen verksamhetsplan och budget. Styrelsen skall också verka för att tillvarata medlemmarnas intressen samt på bästa sätt ge medlemmarna förutsättningar att stötta Örebro Hockey Klubb

Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• utarbeta budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret som skall presenteras vid årsmötet
• ansvara för och förvalta föreningens medel.
• tillställa revisorn räkenskaper m.m enligt 28 §.
• förbereda årsmöte.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på ordföranden, sekreteraren och kassören.

Ordföranden skall vara föreningens officiella representant. Denna person skall se till att ha stor kunskap om föreningens verksamhet. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordf, träda in i ordförandens ställe.

Sekreteraren skall
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
• föra protokoll över styrelsens sammanträden.
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt
ansvara för att föreningens historia dokumenteras.
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
• se till att fattade beslut har verkställts.
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören skall
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
• regelbundet informera styrelsen om föreningens ekonomi.
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, budgetförslag presenteras på årsmötet.
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter,.
uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader,
idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

31 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet

32 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST

33 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfar-ande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.