Årsmöte 25/5

14-3 Örebro kallar härmed till årsmöte!

Datum: Måndagen den 25:e maj
Tid: 19.00
Plats: Behrn Arena – Pressrummet

Program:
– Summering av föregående säsong & framtidsplaner
– Sedvanliga årsmötesförhandlingar
– Vi bjuder på kaffe, dricka och tilltugg

Medlemskap i 14-3 krävs för att få deltaga på mötet, medtag medlemskort! Vi önskar också att du föranmäler din närvaro genom att skicka ditt för- och efternamn till info@fjortontre.se.

Motioner skickas senast den 18:e maj till info@fjortontre.se.
_______________________________________________________________________________

Dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande skall justera mötets protokoll.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2014-2015.

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014-2015.

11. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015-2016.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhetsåret 2015-2016.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år.

c) 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

d) 1 revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande.

_______________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag på stadgeändringar och inkomna motioner finns att få via mail en vecka före årsmötet. Är du intresserad av detta så maila oss på info@fjortontre.se.

Årsmöteshandlingarna kommer givetvis att delas ut på årsmötet!
_______________________________________________________________________________

Varmt välkomna önskar styrelsen i 14-3 Örebro!

Du gillar kanske också...