Uppdaterad: Kallelse till årsmöte den 31/5

Uppdatering 2018-05-14: Mötet kommer att hållas i Ricoh Lounge i Behrn Arena, ingång via evententrén som ligger i hörnet mot Max, vi finns på plats och guidar er!

_______________________________________________________________________________

14-3 Örebro bjuder in alla medlemmar till årsmöte.

Datum: Torsdagen den 31/5 2018
Tid: 19.00
Plats: Ricoh Lounge i Behrn Arena, ingång via evententrén som ligger i hörnet mot Max, vi finns på plats och guidar er!

Medlemskap i 14-3 Örebro för verksamhetsåret 2017/2018 krävs för att få delta på mötet, var beredd att uppvisa medlemskort! 

Eventuella motioner skickas senast den 17/5 till info@fjortontre.se.
_______________________________________________________________________________

Dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande skall justera mötets protokoll.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Fastställande av medlemsavgifter.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år.

c) 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

d) 1 revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande.

_______________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag på stadgeändringar och inkomna motioner kommer att tillgängliggöras senast en vecka innan årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kommer givetvis att delas ut på mötet.
_______________________________________________________________________________

Varmt välkomna önskar styrelsen i 14-3 Örebro!

Du gillar kanske också...